2019-07-04

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE i NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE i NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO – rozszerzony katalog osób uprawnionych oraz uproszczone procedury.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Starosta Mikołowski informuje o wprowadzeniu tymczasowej zmiany w organizacji udzielania porad, tj. od dnia 18 marca 2020 r. porady udzielane są przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w dotychczasowych godzinach pracy punktów.

 

Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.

 

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerzyła krąg beneficjentów oraz uprościła procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

ZAPISY

Aby skorzystać z pomocy należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu (32) 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego lub zapisać się elektronicznie pod adresem https://np.ms.gov.pl/zapisy

 

Następnie pracownik Starostwa przekazuje informację konkretnemu prawnikowi o konieczności udzielenia porady zdalnie w określonym dniu i czasie. Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

 

WAŻNE!

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nie ma obowiązku składania pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca  nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz. 708). Podmiot ubiegający się o pomoc, jeszcze przed otrzymaniem porady prawnej, zobowiązany jest złożyć  ”Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2.      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3.      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4.      nieodpłatną mediację, lub

5.      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1.      działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

2.      porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

3.      nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1.      poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2.      przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3.      przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4.      przeprowadzenie mediacji,

5.      udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1.      sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

2.      zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:

1.      telefonicznie pod numerem (32) 32 48 143

2.      drogą elektroniczną:npp@mikolowski.pl

3.      przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy

4.      listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów.

 

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać opinie (karta pomocy część B) odnośnie udzielonej porady prawnej poprzez przesłanie wypełnionej karty drogą elektroniczną na adres: npp@mikolowski.pllub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów z dopiskiem NPP.

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO)/nieodpłatnej mediacji (NM) zlokalizowane w na terenie powiatu mikołowskiego:

 

 

 

Punkt

Lokalizacja

Punkt prowadzony przez:

Dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

NPP/NM

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu

ul. Św. Wawrzyńca 23

Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 - 18.00

08.00 - 12.00

14.00 - 18.00

08.00 - 12.00

12.00 - 16.00

2.

NPP/NM

Domu Kultury w Gostyni

ul. Pszczyńska 366

 

Adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Punkt czynny od 1 do 15 dnia

każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 - 18.00

08.00 - 12.00

14.00 - 18.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

Urząd Gminy w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26a

Punkt czynny od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

3.

NPP/NM

Starostwo Powiatowe w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4a

 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 - 18.00

11.00 - 15.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

4.

NPO/NM

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09.00 - 13.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00


 

Załączniki

  wzrór karty pomocy cz.A i B.pdf 169,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór-oświadczenia...e minimis.pdf 447,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  klauzula-informacyj...sobowych.docx 15,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  LISTA JEDNOSTEK NPO...ja 2021.3.doc 358,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór oświadczenia.pdf 230,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NPP karta informacyjna.doc 64 KB (doc) szczegóły pobierz
  NPO karta informacyjna.doc 62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Mediacja - karta informacyjna.doc 70,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  karta-pomoc-osobom-...stepstwem.doc 169 KB (doc) szczegóły pobierz
  PUNKTY - lista, har...gram 2021.doc 53,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się