2019-07-04

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE i NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

 

INFORMACJA O TYMCZASOWEJ ZMIANIE W ZAKRESIE DZIAŁANIA PUNKTÓW

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO  NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

 

Szanowni Państwo,

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Zarząd Powiatu Mikołowskiego uprzejmie informuje owprowadzeniu tymczasowej zmiany w organizacji udzielania porad, tj. od dnia 18 marca 2020 r. porady udzielane będą przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w dotychczasowych godzinach pracy punktów.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawne lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy:

·         przesłać mailowo na adres: npp@mikolowski.pluzupełniony i podpisanywniosek o uzyskanie ww. pomocy zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania ze strony internetowej bądź BIP-U powiatu) lub,

·         złożyć papierowy wniosek wraz z oświadczeniem do skrzynki „INNE” znajdującej się tymczasowym biurze podawczym przy wejściu B do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a (gotowe wnioski znajdują się w środku biura – po prawej stronie od wejścia).

 

W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon. Fakt ten powinien być niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce tej należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia. Notatka będzie sporządzana podczas telefonicznego umawiania się na poradę.

Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (32) 32 48 143, (32) 32 48 104.


 

 

WNIOSEK DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH NA OSTATNEJ POZYCJI - pn. WNIOSEK/ZGŁOSZENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego od początku 2020 roku mogą ponownie skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz po raz pierwszy z nieodpłatnej mediacji.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.       poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

2.       wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3.       sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4.       nieodpłatną mediację,

5.       sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1.       działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

2.       nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

3.       nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1.       poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2.       przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3.       przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4.       przeprowadzenie mediacji,

5.       udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1.       sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

2.       zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest   stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę:

1.       za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, Internet),

2.       poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającym trudności w komunikowaniu się,

3.       poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,

4.       poza punktem, w miejscu zamieszkania.

5.       Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

REJESTRACJA

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 ze wskazaniem, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy nieodpłatnej mediacji).

Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę:

1.       telefonicznie pod numerem (32) 32 48 143,

2.       listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów,

3.       osobiście lub przez osobę upoważnioną,

3.       drogą elektroniczną: npp@mikolowski.pl

 

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać opinie (karta pomocy część B) odnośnie udzielonej pomocy poprzez umieszczenie ich w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO)/nieodpłatnej mediacji (NM) zlokalizowane w 2020 r. na terenie powiatu mikołowskiego:

 

Punkt

Lokalizacja

Punkt prowadzony przez:

Dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

NPP/NM

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu

ul. Św. Wawrzyńca 23

Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 - 12.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

08.00 - 12.00

10.00 - 14.00

2.

NPP/NM

Domu Kultury w Gostyni

ul. Pszczyńska 366

 

Adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Punkt czynny od 1 do 15 dnia

każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 - 18.00

09.00 - 13.00

14.00 - 18.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

Urząd Gminy w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26a

Punkt czynny od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

3.

NPP/NM

Starostwo Powiatowe w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4a

 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 - 18.00

11.00 - 15.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

4.

NPO/NM

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8

 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09.00 - 13.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

 

 


 

Załączniki

  NPP karta informacyjna 2020.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  karta infor. - osob...tępstwem.doc 201,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  LISTA JEDNOSTEK NPO 2020.doc 328,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  NPO karta informacyjna 2020.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  NPP dla osób ze zn...nością.docx 14,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzrór karty pomocy.pdf 169,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzrór oświadczenia.PDF 182,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek-zgloszenie-...odleglosc.pdf 183,65 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się